1. Misja
Fundacja Korpus Kadetów RP powstała, jako odpowiedź na potrzebę szerzenia elitarnej edukacji poprzez utworzenie niepublicznej szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z elementami internatu, pod nazwą Społeczne Liceum, 1 Warszawski Korpus Kadetów im. Króla Polskiego Bolesława Chrobrego (w skrócie: 1 Warszawski Korpus Kadetów)
Misją Fundacji Korpus Kadetów RP jest zapewnienie kadetom, w tym półsierotom i sierotom zupełnym, nieodpłatnej nauki w nowoczesnych placówkach edukacyjnych, utrzymania, wyżywienia, dostępu do materiałów niezbędnych do pobierania nauki, w szczególności odzieży, podręczników, komputerów.
Ideą Fundacji jest wzbudzanie świadomości narodowej, historycznej i ogólnego rozwoju społecznego w Polsce oraz aktywne wspieranie różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez młodych ludzi, umożliwiających rozwój ich pasji i talentów.

2. Cele Fundacji
· Podtrzymywanie tradycji państwowych, pielęgnowanie Polskości, rozwój świadomości obywatelskiej, kulturowej;
· Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szacunku do historii Polski, w szczególności, poprzez edukację i wychowanie przyszłej kadry oficerskiej Wojska Polskiego i urzędników najwyższego szczebla;
· Propagowanie wzorcowych postaw patriotycznych i zasad demokratycznego państwa prawa;
· Pomoc społeczna, w tym pomoc ubogim dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans społecznych dla półsierot i sierot zupełnych, pozostających pod opieką ośrodków opiekuńczo- wychowawczych;
· Kultywowanie wzorcowych tradycji Oręża Polskiego i walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej;
· Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, niemogących realizować się, z uwagi na niedostatek finansowy;
· Podejmowanie działań na rzecz obronności, praworządności, bezpieczeństwa, porządku publicznego, kultury narodowej i elitarnej, kultury fizycznej i zdrowia, indywidualnego rozwoju, podnoszenia poziomu wiedzy i jakości życia.
Semper Fidelis
Król Polski Stanisław
August Poniatowski -
założyciel Akademii
Szlacheckiej Korpusu
Kadetów tzw. Szkoły
Rycerskiej /1765/.
Książę Adam Kazimierz
Czartoryski - pierwszy
komendant Szkoły Rycerskiej
/1766/.
Marszałek Polski
Józef Klemens Piłsudski -
zatwierdził Święto Korpusu
Kadetów dnia 21 maja.
Generał broni
Władysław Albert Anders -
utworzył w Palestynie
Junacka Szkołę Kadetów
/1942/.
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 3 (Rawicz)
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 1 (Łobzów-Lwów)
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 2 (Modlin-Chełmno-Rawicz)
KONTO
PLN 7817 5000 1200 0000 0029 8789 67
USD 3317 5000 1200 0000 0029 8790 01
EUR 6717 5000 1200 0000 0029 8790 68

Michał Łabaz