Fundacja Korpus Kadetów powstałą z inicjatywy Fundatora, dr Adama Podhajeckiego oraz grupy osób, które stawiają sobie za cel odtworzenie w demokratycznej Polsce, Korpusu Kadetów na fundamencie tradycji dawnej Szkoły Rycerskiej Króla Augusta Poniatowskiego.
Założyciele Fundacji starają się wspierać działalność i wartościowe projekty nie tylko programowo, finansowo i organizacyjnie, ale także promować określone wzorce postępowania. Inspiracje czerpią z bogatej historii Polski oraz nowatorskich przedsięwzięć podejmowanych w krajach wysoko rozwiniętych.
Poprzez utworzenie 1 Korpusu Kadetów Fundacja pragnie, udostępniać młodym ludziom, w tym dzieciom z domów dziecka, odpowiednie narzędzia do podjęcia wojskowej oraz państwowej służby, a także nieustannie stwarzać odpowiednie warunki dla ich profesjonalnego społecznego, ekonomicznego, politycznego i osobistego rozwoju. Aby nauka była efektywna, a wiedza adekwatna na przyszłe stanowiska m.in. rządowe, czy wojskowe, potrzebny jest dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych. Nowoczesny sprzęt komputerowy zapewniony w placówkach edukacyjnych Fundacji oraz stypendia naukowe dla kadetów, będą silną motywacją do rozwoju samoświadomości, umożliwią kadetom dobry start w dorosłość i aktywizację zawodową.
Nawołując młodych ludzi do nieustannego samokształcenia i pracy nad sobą, Pierwszy Komendant Szkoły Rycerskiej, Książe Adam Czartoryski pisał:
- Kadet Szkoły Rycerskiej "powinien Ojczyznę swoją kochać i jej dobro nade wszystko, i sposobić do tego, aby mógł poświęcić się na jej usługi; Powinien być cnotliwy, pełen uszanowania dla zwierzchności, dobroczynności i afektu dla równych, względu dla niższych"


Zarząd i Rada Nadzorcza Fundacji Korpus Kadetów RP:

1. Prezes Zarządu: Pan Piotr Pankowski;

Urodzony 12 kwietnia 1961 roku w Radomiu. Absolwent Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze. Kształcił się również w kierunku zarządzania finansami i nieruchomościami. Menedżer rynku finansowego, koordynator w  wiodących firmach deweloperskich, wieloletni dyrektor struktur sprzedaży. Przygotował do zawodu wielu doradców, menadżerów i dyrektorów instytucji rynku finansowego. Jest wieloletnim szkoleniowcem i trenerem. Od wczesnej młodości kontynuuje tradycje rodzinne związane z działalnością charytatywną, wzorując się na pracach swojego ojca.

2. Członek Zarządu: Pan Dariusz Plichta;

3. Fundator i Przewodniczący Rady Nadzorczej: Pan Adam Podhajecki;

Pan dr Adam Podhajecki od wielu lat angażuje się w działalność publicystyczną, edukacyjną oraz dobroczynną, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
W 2014 roku, kontynuując najlepsze polskie tradycje patriotyczne i wolnościowe oraz posiadając wieloletnie doświadczenie managerskie, zdecydował się na ustanowienie fundacji Korpus Kadetów RP o dość szerokim zakresie działalności. Fundacja KK RP paluje utworzyć 1 Warszawski Korpus Kadetów im. Króla Polskiego Bolesława Chrobregona fundamencie królewskich tradycji militarnych oraz założeń programowych trzech słynnych przedwojennych Korpusów Kadetów, jak i dawnej Szkoły Rycerskiej Króla Polskiego Augusta Poniatowskiego, ścisłe współpracując z władzami lokalnymi oraz krajowymi, darczyńcami, a także licznymi organizacjami prospołecznymi.
Fundator posiada solidne wyższe wykształcenie - jest absolwentem Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Lwowskiego. Doktorat w zakresie historii obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Służbę wojskową, w latach osiemdziesiątych, odbył na Dalekim Wschodzie.
Hart ducha, nabyta wiedza, nigdy niezachwiane dążenie do wyznaczonego celu, poczucie humoru, sprawiły, że przez wiele dziesięcioleci komunistycznej indoktrynacji nie poddał się. Po zmianie ustroju w Polsce i w obliczu nowej sytuacji geopolitycznej w Europie oraz po kolejnych latach zmagań z urzędnikami na różnych szczeblach konsekwentnie realizował swoje plany. Jest autorem cenionej przez badaczy i pasjonatów historii II Wojny Światowej naukowo - popularnej książki pod tytułem OUN i UPA pod skrzydłami III Rzeszy.
Pan Adam Podhajecki, od dawna interesuje się historią II Wojny Światowej, europejskimi nacjonalizmami, wojskowością i ekstremizmami XX wieku, a także filmem, bronią białą oraz szeroko pojętą sztuką. Pomimo dziesięcioleci trudnych doświadczeń zachował pogodę ducha, świeżość umysłu oraz siły do podejmowania kolejnych wyzwań i realizacji wyznaczonych celów. Dzięki temu utworzył Fundację Korpus Kadetów RP, która będzie zawsze skutecznie wspierać sieroty i półsieroty, młodych oraz zaradnych ludzi, ułatwiając im, poprzez elitarna edukację, pozytywny start w dorosłość.


4. Dyrektor Rady Nadzorczej: Pani Ewelina Goclik;

Urodzona 22 grudnia 1989 roku.
Absolwentka wydziału prawa, administracji i ekonomii uniwersytetu wrocławskiego oraz uniwersytetu ekonomicznego, na którym obroniła dyplom nt bankowości islamskiej pod kierownictwem dr Michała Kisiela - analityka bankier.pl. Od 7 lat związana z bankowości jak i szeroko pojętym rynkiem finansowym: Pracowała dla m.in. credit agricole, alior banku, szkoły inwestowania, PKO banku polskiego.
Zainteresowania: ekonomia, instrumenty pochodne, geopolityka, podróże, literatura, sztuka;

5. Członek Rady Nadzorczej: Pan Piotr Lewandowski;
6. Członek Rady Nadzorczej: Pani Magdalena Osińska - Wil
Semper Fidelis
Król Polski Stanisław
August Poniatowski -
założyciel Akademii
Szlacheckiej Korpusu
Kadetów tzw. Szkoły
Rycerskiej /1765/.
Książę Adam Kazimierz
Czartoryski - pierwszy
komendant Szkoły Rycerskiej
/1766/.
Marszałek Polski
Józef Klemens Piłsudski -
zatwierdził Święto Korpusu
Kadetów dnia 21 maja.
Generał broni
Władysław Albert Anders -
utworzył w Palestynie
Junacka Szkołę Kadetów
/1942/.
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 3 (Rawicz)
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 1 (Łobzów-Lwów)
Odznaka KORPUSU KADETÓW NR 2 (Modlin-Chełmno-Rawicz)
KONTO
PLN 7817 5000 1200 0000 0029 8789 67
USD 3317 5000 1200 0000 0029 8790 01
EUR 6717 5000 1200 0000 0029 8790 68

Michał Łabaz